Condicions de reserva

 

Aquestes són les Condicions Generals de Reserva que regiran en les relacions contractuals que s’estableixin entre el Client i Camping Playa Brava, titularitat de Balade S.L., NIF B58981523, domicili fiscal a Av. del Grau 1, de Pals (CP 17256), telèfon +34 972 63 68 94, adreça electrònica [email protected].

1.- CONDICIONS DE LA RESERVA:

A través d’aquest lloc web, Camping Playa Brava proporciona informació sobre els seus serveis i les característiques d’aquests serveis. Ho fa amb la màxima diligència i precisió possible. Per a una major seguretat i garanties a favor del Client, la informació continguda a la descripció dels serveis no el vincula a ell ni a Camping Playa Brava fins a la confirmació de l’acceptació de la reserva.

A través de la pàgina web www.playabrava.com, Balade S.L. ofereix els següents serveis:

– Servei d’allotjament (en parcel·la o Mobile homes)

Les condicions i tarifes dels serveis oferts són els que figuren a la pàgina web en el moment de la confirmació de la reserva. Els preus dels serveis descrits al lloc web detallen els impostos aplicables. Abans de fer efectiu el pagament, el Client pot conèixer el detall d’aquests impostos. Camping Playa Brava podrà modificar les tarifes sense previ avís mitjançant publicació a la pàgina web.

El fet de realitzar una reserva implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normes vigents.

Camping Playa Brava podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de les corresponents modificacions a la seva pàgina web a fi que puguin ser conegudes pels Clients. Amb la publicació de les modificacions efectuades a la pàgina web s’entendrà complert el deure de notificació d’aquestes als Clients.

El Client haurà de respectar les normes de funcionament i organització fixades per a l’ús de les instal·lacions de Camping Playa Brava.

2.- CONTRACTACIÓ.

Camping Playa Brava disposa de diferents tipus d’allotjament que poden consultar-se a través de la seva pàgina web, oferint l’opció al Client de realitzar una reserva mitjançant el formulari de reserva establert a tal efecte.

La reserva no s’atendrà fins que el Client premi la casella “Finalitzar reserva” a la pantalla de confirmació de la reserva. Una vegada confirmada la reserva per part del Client, apareixerà una pàgina de confirmació de la reserva efectuada que podrà imprimir-se com a justificant de la mateixa.

El Client pot anul·lar o cancel·lar el procés de reserva en qualsevol moment i abandonar-lo. Una vegada confirmada la reserva i realitzat el pagament, el Client rebrà un missatge de conformitat on es detallaran els imports abonats i les dades de reserva.

3.- PAGAMENT.

El pagament de reserves es farà efectiu mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària.

Per pagar amb targeta de crèdit, Camping Playa Brava ofereix accés a un espai segur mitjançant la passarel·la de pagament del banc del Client, on podrà introduir les seves dades per tal de realitzar el pagament de la reserva amb total seguretat.

Si s’escull l’opció de pagament a través de transferència bancària, s’haurà de fer efectiu en el termini de 3 dies. En cas de no realitzar-se la transferència en aquest període de temps, la vostra prereserva es considerarà cancel·lada. Una vegada realitzat l’ingrés del dipòsit, Camping Playa Brava enviarà una confirmació/comprovant que caldrà presentar a la Recepció el dia de l’arribada.

Per a les reserves en parcel·la, el pagament final s’haurà de fer efectiu el dia de l’arribada.

Per a les reserves en Mobile homes, el pagament final s’haurà de fer efectiu amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’arribada mitjançant un enllaç que rebreu per correu electrònic. La no realització d’aquest pagament suposarà l’anul·lació automàtica de la reserva i la pèrdua del dipòsit.

FIANÇA: a l’arribada, s’haurà de dipositar una fiança de 150 € a títol de garantia. Aquesta es retornarà a la sortida prèvia revisió del Mobile home. En cas d’haver-hi desperfectes, pèrdua d’objectes o manca de neteja, es facturarà el que correspongui.

No s’emmagatzema cap dada bancària introduïda al nostre lloc web.

No s’entendrà per efectuada la reserva fins a comprovar que totes les dades facilitades siguin correctes i rebre la confirmació de pagament per part del Client.

4.- CANCEL·LACIONS.

En cas de la cancel·lació d’una reserva per una causa imputable a Camping Playa Brava, i sempre que sigui possible, Camping Playa Brava intentarà fixar una nova data per a substituir la reserva cancel·lada. Si no hi ha opció de canviar la data, Camping Playa Brava reintegrarà l’import abonat pel Client en concepte de reserva.

4.1 Reserva de parcel·les.

Camping Playa Brava garanteix la reserva fins les 12.00 h del dia següent a la data d’arribada prevista. Si el Client no es presentés, es cancel·laria la reserva i es perdria el dipòsit. Si es volgués conservar la reserva, s’hauria de comunicar a [email protected], i els dies que es mantingués la parcel·la previs a la seva ocupació, s’haurien d’abonar segons la tarifa mínima vigent (parcel·la + 2 adults).

En cas que el Client anticipi la sortida a la data prevista, haurà d’abonar el 40% dels serveis pendents contractats.

En cas de ser el Client qui cancel·li la reserva, Camping Playa Brava retornarà l’import abonat si la cancel·lació es notifica a [email protected] amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’arribada. Les despeses de cancel·lació (30€) i les despeses bancàries aniran a càrrec del Client.

4.2 Reserva d’allotjament

No es realitzarà cap mena de reemborsament, ni devolució ni compensació en cas de retard al dia d’arribada o per sortida anticipada.

Les cancel·lacions s’hauran de notificar exclusivament per escrit a [email protected], i comportaran les següents despeses:

– 10% del total de l’estada, si es notifica fins a 30 dies abans de l’arribada.

– 20% del total de l’estada, si es notifica entre els 29 i 15 dies abans de l’arribada.

– 50% del total de l’estada, si es notifica entre 14 i 7 dies abans de l’arribada.

– 100% del total de l’estada, si es notifica amb menys de 7 dies abans de l’arribada.

Els grups que vulguin allotjar-se o qualsevol reserva de més de 3 allotjaments, s’hauran de notificar prèviament per escrit a [email protected] i obtenir autorització expressa. Camping Playa Brava podrà invalidar les reserves i denegar l’accés a grups que arribin sense aquesta autorització.

En el cas de reserves d’activitats amb data determinada de realització, no existeix el dret a desistiment, segons l’article 103.l del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

5.- RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Les possibles reclamacions o sol·licituds d’aclariment relacionades amb les presents condicions s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic info@playabrava.com o bé al telèfon 972 63 68 94.

Així mateix, en compliment de l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, posem a la vostra disposició el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del lloc web podran accedir a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia per demanar l’arbitratge en relació amb algun conflicte derivat de la prestació de serveis obtinguts a través d’aquesta pàgina web, optant així per la solució extrajudicial del conflicte. El fet d’informar de l’existència d’aquesta Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia no significa que Balade S.L. accepti en tots els casos aquest arbitratge. Balade S.L. no està adherida a cap entitat acreditada de resolució alternativa de litigis i, en cas d’iniciar-se un procediment arbitral per una reclamació que no s’hagi pogut resoldre, podrà declinar participar en el procediment.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Camping Playa Brava tracta les dades dels Clients tenint en compte els drets de les persones i sempre de manera proporcional a la prestació de serveis.

Les dades que es proporcionen seran tractades per Camping Playa Brava, titularitat de Balade S.L., en qualitat de Responsable del Tractament, amb les finalitats de portar un registre de les persones amb les quals existeix relació, atès que obtenen serveis hotelers, gestionar les reserves i prestar els serveis hotelers sol·licitats. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). Les dades es comunicaran a l’Administració Tributària i als cossos i forces de seguretat, en compliment del Reial Decret 933/2021, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d’allotjament i lloguer de vehicles a motor. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Camping Playa Brava.

Podeu accedir a més informació addicional i detallada sobre el tractament de les vostres dades o sobre com exercir els vostres drets en el següent enllaç.